Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog

Published by jack elliot

 • Article on puirt a beul
 • John Shaw, 'Language, music and local aesthetics: Views from Gaeldom and beyond' Scottish Language 11.
 • Oideas Gael in Glen Cholm Cille, Donegal offers courses in Sean Nós
 • See Tocher 11 (1973) for another version of Griogal Chridhe, a popular Gaelic song from Perthshire concerning Griogal MacGregor of Glenstrae.
 • Scotland's Music, A History of the Traditional and Classical Music of Scotland from Early Times to the Present Day. John Purser. (Mainstream, 1992). ISBN 1-85158-426-9
 • The Democrative Muse "Folk music revival in Scotland" by Ailie Munro. ISBN 1 898218 10 2. There is a 14 page chapter in this book on the Folk revival in Gaelic song, written by Morag MacLeod of the School of Scottish Studies.
 • The song "Fear a' bhàta" mentioned in this text and usually given as "traditional" was composed in the late 18th Century by Jane Finlayson of Tong, Lewis for a young Uig fisherman, Donald MacRae. The part of this story which is rarely told is that they married each other sometime after she wrote the song. The song appears in The Scottish Gael by James Logan, first published 1876. See also Derick Thompson's "An introduction to Gaelic poetry", P62-63
 • The tape "Music from the Western Isles", published by Greentrax records in conjunction with the School of Scottish studies has an excellent accompanying booklet which describes various forms of Gaelic song including work songs, pipe reels, panegyric laments, cèilidh songs, mouth music, a Fenian lay, songs of homeland, love songs, laments, pibroch song and a hymn.
 • Ewan MacColl: Journeyman, an Autobiography (London, Sidgwick and Jackson, 1990) pages 344-348. This and adjoining pages are as much to do with the problems of performing ballads as to do with the songs themselves. An interesting and useful outline of how one, passionate and devoted singer handled the business of learning songs - no simple matter - should be required reading for every budding singer, if only as another point of view.
 • Alan Bruford in an article, 'The sea-divided Gaels', in 'Éigse Cheol Tíre' (Irish Folk Music Studies), I, p. 12, 1973. subtitled 'Some Relationships Between Scottish Gaelic, Irish and English Traditional Songs.'
 • The Gaelic song section of the Scotland FAQ also covers Gaelic song.
 • The two main courses on Scots Gaelic song I know of are the week long course given at Sabhal Mor Ostaig and the long weekend course at Feis Rois Inbhich (the Adult Fèis Ross). There are also many Fèis (Fèisean) which teach Gaelic song to children. Contact Art Cormack by email for more information regarding the Fèis movement or see the Fèisean nan Gaidheal site.
 • For Irish sean-nós singing, along with sound bites, look at Mo Chuid Den tSaol. For recordings, Cló Iar-Chonnachta offer quite a number of recordings in that style.
 • For traditional Gaelic songs in the movies, see Ailein duinn - from Rob Roy, Theid mi Dhachaidh - from Rob Roy and Tha Mo Ghaol Air Aird A' Chuain - from Brave.
 • Learn a Gaelic song, from the BBC

https://www.bbc.co.uk/alba/oran/orain/balaich_an_iasgaich/

https://youtu.be/VSbu5xIMsr4

Fàilte gu fearann air balaich an iasgaich Iomradh is tarraing is gearradh a' bhiathaidh, Coma leam leabaidh no cadal no biadh Gum faigh mi mo lìon an òrdugh.

Bàtaichean Gallach a' gearradh an t-siabain, Biotadh gu caladh an aghaidh sruth lìonaidh, Bàtaichean biorach aig Nisich is Siaraich Fada mun iar air Rònaigh.

Tha 'n geamhradh cho fada 's an gaillean cho cruaidh, Droch shìde le cabhadh, clach-mheallain is fuachd, Cha mhòr tha chur-seachad aig balaich 'an Ruaidh Ach cèilidh is bualadh eòrna.

Thig an Fhèill Phàraig mum pàigh sinn na fiachan Ri dorghach nam biorach air slios an Taoibh Siair; Tha prìs air an langainn an Sasainn am bliadhna 'S gheibh mi mo lìon an òrdugh.

Bidh riasladh is màladh air ràmh agus cliabh Gun iaradh no tàmh eadar àiteach is lìon; Thug Cailean a làmh dhomh nam pàigheadh an t-iasg Gu faodainn Cairistìona phòsadh.

'S i leabaidh as fheàrr leam na gàbhadh nan tonn Tha plaide mo mhàthar 's mo làmh fo mo cheann, Nas fheàrr na bhith lapadh ri fasgadh nan crann Ag èisteachd ri srann nan ròpan.

Siud agaibh na balaich nach gearain air cruadal, Sìnt' air a' bhalaist gun pheallaig mun uachdar; Còignear no seisear 's an lethcheann air cluasaig, Ulpagan cruaidhe Cheòsan.

Nuair thig sinn à Gallaibh 's a thogar am bàrr, Bheir bùth Sheumais Chaluim dhuinn preasain air dhàil; Bidh dùil 'am bho Chailean ri feannag no dhà, 'S bheir m' athair a' phàirc is bò dhuinn.

Nam faighinn Cairistìona chan iarrainn a-chaoidh Ach bothan beag riabhach is sìoman mu dhruim Sabhal is bàthach is stàbhag bò-laoigh, Gearran beag donn is òisgean.

 

https://www.youtube.com/watch?v=DamZoecM4NU

The Gaelic lyrics are in the description, but an English translation is found here

: http://www.celticlyricscorner.net/capercaillie/mionam.htm

When I was a child I was a Gaelic learner in Glasgow and we learned a lot of songs.

One I always remember is the puirt Brochan Lom (thin porridge!) - another food related song.

 http://www.celticlyricscorner.net/puirt/brochan.htm

It's an easy one to sing along to with this version by Robin Hall and Jimmie MacGregor 

https://www.youtube.com/watch?v=zrePSyQqUxs

 

 

Chì mi 'n geamhradh. It's a very simple song.

https://www.youtube.com/watch?v=OvinL4p9C-8

 

 

 

 

Cànan Nan Gàidheal by Murchadh MacPhàrlain.

Both Catherine-Ann McPhee and Karen Matheson sing it beautifully.

 https://www.youtube.com/watch?v=FcRSycM61yM https://www.youtube.com/watch?v=QKfp7_G7UlQ

To be informed of the latest articles, subscribe:
Comment on this post