Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog

Published by jack elliot

Our Father

Ar n-Athair a tha air nèamh:

gu naomhaichear d’ainm.

Thigeadh do rioghachd.

Deanar do thoil air an talamh, mar a nithear air nèamh.

Tabhair dhuinn an diugh ar n’aran laitheil, agus maith dhuinn ar fiachan,

amhuil mar a mhaitheas sinne d’ar luchd-fiach.

Agus na leig am buaireadh sinn, ach saor sinn o olc.

Oir is leatsa an rìoghachd, agus an cumhachd, agus a’ghlòir,

gu sìorruidh. 

 Amen.

To be informed of the latest articles, subscribe:
Comment on this post