Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog

Published by jack elliot

WelcomeFàilte
Ceud mìle fàilte
HelloHalò
Ciamar a tha thu? (inf)
Ciamar a tha sibh? (frm/pl)
How are youCiamar a tha thu? (inf)
Ciamar a tha sibh? (frm/pl)
Dè mar a tha thu? (inf)
Dè mar a tha sibh? (frm/pl)
Reply to 'How are you?'Tha gu math, tapadh leat,
Ciamar a tha thu-fhein? (inf)
Tha gu math, tapadh leibh.
Ciamar a tha sibh-fhein? (frm/pl)
Long time no see'S fhada bho nach fhaca mi thu (inf)
'S fhada bho nach fhaca mi sibh (frm)
  
  
Where are you fromCo às a tha thu? (inf)
Co às a sibh? (frm)
I am from...'Sann à ... a tha mi
Tha mi à ...
Pleased to meet youTha mi toilichte ur coinneachadh (frm/pl)
Tha mi toilichte do choinneachadh (inf/sg)
Good morning
 
Madainn mhath
good afternoonFeasgar math
Good eveningFeasgar math
GoodnightOidhche mhath
GoodbyeBeannachd leat (inf)
Beannachd leibh (frm/pl)
Mar sin leat (inf) - reply to beannachd leat
Mar sin leibh (frm/pl) - reply to beannachd leibh
Tìoraidh (inf)
Tìoraidh ma-tha (inf)
Tìoraidh an-dràsta (inf)
Bidh mi 'gad fhaicinn (I'll be seeing you)
Chi mi a-rithist thu (I'll see you again)
Feumaidh mi ruith (I must run)
good luckSealbh math dhuit! (inf)
Sealbh math dhuibh! (frm/pl)
Gur math a thèid leat! (inf)
Gur math a thèid leibh! (frm/pl)
Piseach! (inf)
Piseach mhath ort! (inf)
Piseach mhath oirbh! (frm/pl)
Gun tèid leat!
Beir buaidh!
Gun soirbhich leat!
CheersSlàinte! (health)
Slàinte mhath! (good health)
Slàinte mhor! (great health)
Slàinte mhor a h-uile là a chi 's nach fhaic
(Great health to you every day I see you and every day I don't)
Bon appetitIth gu leòir!
Ith do shàth!
Làmh fhada is cead a sìneadh!
Bon voyageTuras math dhut!
Turas math dhuibh!
I don't knowChan eil fios agam
I understandTha mi 'tuigsinn
I don;t understand 
PleaseAn urrainn dhut bruidhinn nàs maille? (inf)
An urrainn dhuibh bruidhinn nàs maille? (frm/pl)
Please say taht againA can thu sin a-rithist, ma's e do thoil e? (inf)
A can sibh sin a-rithist, ma's e bhur toil e? (frm/pl)
An abair sin a-rithist thu, ma's e do thoil e? (inf)
An abair sin a-rithist sibh, ma's e bhur toil e? (frm/pl)

Please write it down

An urrainn dhut sin a sgrìobhadh, ma's e do thoil e? (inf)
An urrainn dhuibh sin a sgrìobhadh, ma's e bhur toil e? (frm)
Do you speak EnglishA bheil Beurla agat? (sg/inf)
A bheil Beurla agaibh? (pl/frm)
Do you speak Scottish Gaelic?A bheil Gàidhlig agat? (sg/inf)
A bheil Gàidhlig agaibh? (pl/frm)
Yes, a little
(reply to 'Do you speak ...?')
Tha, beagan
How do you say .... ... in Scottish Gaelic?Ciamar a chanas tu... ann an Gàidhlig? (inf/sg)
Ciamar a chanas sibh ... ann an Gàidhlig? (frm/pl)
Dè Ghàidhlig a th'air ... ?
Excuse me 
How much is thisDè a' phrìs tha seo?
Dè tha e 'cosg?
Dè na tha seo?
Sorry
Tha mi duilich!
PleaseMa's e do thoil e (inf)
Ma's e bhur toil e (frm/pl)
Thank you

 

 

Reply to thank you'S e do bheatha (inf)
'Se ur beatha (frm/pl)
Where is the toiletCàite bheil an taigh beag?
Would you like to dance with meA bheil thu 'g iarraidh a dhanns? (inf)
A bheil sibh 'g iarraidh a dhanns? (frm/pl)
Do you come here oftenAn ann tric a thig thu an-seo? (inf)
An ann tric a thig sibh an-seo? (frm/pl)
I miss youTha mi gad ionndrainn (inf)
Tha mi gur ionndrainn (frm)
I live youTha gaol agam ort
Get well soonFaigh na's fearr!
call the policeFònadh chun a' phoileis!
  
Easter greetingsA' Chàisg sona
Birthday greetingsLà breith sona dhuit (sg/inf))
Là breith sona dhuibh (pl/frm)
One language is never enoughChan eil aon chànan gu leòr
  
Notes
To be informed of the latest articles, subscribe:
Comment on this post